Någon gång i livet behöver de flesta ge lite extra omsorg och vård till någon i sin närhet.


 
Vi erbjuder  /  Produkter / En bra plats

Med En bra plats kan ni erbjuda era medborgare stöd via nätet

En bra plats är ett innovativt tjänstekoncept på nätet där anhöriga får stöd, råd och erfarenhetsutbyte på tider och platser som passar den enskilde kommuninvånarens behov. Samtidigt som kommunen får en lättanvänd portal för samordning av anhörigstöd.

”Som anhörig kan det kännas som att man är helt ensam om sin situation och det kan vara svårt att veta var man ska vända sig.”

Varför lönar det sig att satsa på anhöriga?

Familjens och de anhörigas insatser är av avgörande betydelse för den sjukes hälsa, funktionsförmåga och samhällets välfärd. När vården och omsorgen mer och mer flyttas till hemmet ökar anhörigas och familjens betydelse ytterligare. Många anhöriga riskerar dock att drabbas av ohälsa, sämre ekonomi, social isolering och försämrad livskvalitet som en följd av insatserna till den närstående.

Forskning har visat att det lönar sig, både för den enskilde och för samhället, att investera i de vårdande anhöriga. Anhöriga som fått information och utbildning har högre livskvalitet än anhörigvårdare som inte erbjudits samma stöd. Och kommunala kostnader för till exempel omsorg om personer med demenssjukdomar sjunker när de anhöriga omfattas av stödåtgärder.

Att få tillgång till information och kunskap skapar trygghet.

Tjänstens innehåll och funktionalitet


Kontaktperson
Anhöriga får tillgång till en eller era individanpassade kontakt- personer via nätet.

Information
Information om kommunens stödverksamhet, föreläsningar och anhöriggrupper. Dessutom får anhöriga relevanta nyheter, forskning och fakta som tillhandahålls av En bra plats.

Socialt nätverk
Ett socialt nätverk som möjliggör kontakt med andra anhöriga i samma situation över hela landet, både vad gäller åldersgrupp och diagnos – utifrån individens önskemål.

Tillgängligt anhörigstöd
Kommunens anhörigstöd blir tillgängligt dygnet runt – via dator, surfplatta eller smartphone.
Nadio Scandinavia AB   Bruksgatan 36 Z, 26339 Höganäs   info@nadio.se